Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Industrial Coolers

Code: DV-3018TX
Price: 14,676,000 VND
Code: DV-3118TN
Price: 13,200,000 VND
Code: DV-3130TX
Price: 29,800,000 VND
Code: DV-3130TL
Price: 28,500,000 VND
Code: DV-3318ITN
Price: 22,100,000 VND
Code: DV-3018TN
Price: 14,700,000 VND
Code: DV-3218TN
Price: 16,500,000 VND
Code: DV-3218TL
Price: 16,500,000 VND