Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Industrial Coolers

Code: DV-3018TL
Price: 14,700,000 VND
Code: DV-3318ITX
Price: 22,100,000 VND
Code: DV-3318ITL
Price: 22,100,000 VND
Code: DV-3325ITX
Price: 37,200,000 VND
Code: DV-3325ITL
Price: 37,200,000 VND
Code: DV-3330ITX
Price: 39,500,000 VND
Code: DV-3018TX
Price: 14,676,000 VND
Code: DV-3118TN
Price: 13,200,000 VND
Code: DV-3118TX
Price: 13,200,000 VND
Code: DV-3130TX
Price: 29,800,000 VND
Code: DV-3118TL
Price: 13,500,000 VND
Code: DV-3125TL
Price: 19,690,000 VND