Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Code: NKA-10000A
Price: 12,500,000 VND
Code: NKM-7500A
Price: 8,500,000 VND
Code: NKA-05000D
Price: 6,100,000 VND
Code: NKA-05000C
Price: 5,990,000 VND
Code: NKA-05000B
Price: 7,200,000 VND
Code: NKM-5000A
Price: 6,800,000 VND
Code: NKM-5500A
Price: Contact
Code: NKM-5000C
Price: Contact
Code: AC-7000
Price: Contact
Code: NKA-05000A
Price: Contact
Code: DK-9000A
Price: Contact