Hệ thống phân phối
hệ thống phân phối máy làm mát nakami

Civil Coolers

Code: NKA-05000A
Price: 6 VND
Code: NKA-05000B
Price: 6 VND
Code: NKA-05000C
Price: 5 VND
Code: NKA-05000D
Price: 5 VND
Code: NKA-10000A
Price: 11 VND
Code: NKM-7500A
Price: 8,800,000 VND
Code: NKM-5000A
Price: 6,400,000 VND
Code: NKM-5000C
Price: 5,800,000 VND
Code: NKM-5500A
Price: 6,600,000 VND
Code: DK-7000A
Price: 10,490,000 VND
Code: DK-10000A
Price: 12,600,000 VND
Code: DK-15000A
Price: 16,000,000 VND